Get Mystery Box with random crypto!

አስገራሚ መረጃ። 'ሞተዋል' ተብሎ ከኢፌዴሪ አገር መከላከያ ሚኒስቴር የመርዶ ደብዳቤ የተጻፈላቸው | Muktarovich Ousmanova

አስገራሚ መረጃ።
"ሞተዋል" ተብሎ ከኢፌዴሪ አገር መከላከያ ሚኒስቴር የመርዶ ደብዳቤ የተጻፈላቸው ሻለቃ ይፍሩ ደጀኔ በሕይወት ተርፈው ትላንት ከቤተሰቦቻቸው ጋር ተገናኝተዋል።